برش پلاسما

برش پلاسما یک روش ذوب است ، جایی که فلز مورد برش توسط جت پلاسما ذوب می شود. جت گاز برش تا زمانی که به حالت چهارم ماده یعنی یعنی گاز پلاسما بسیار پرانرژی برسد گرم می شود و توسط منبع انرژی پلاسما در حال بارگیری (یونیزاسیون) می باشد.