درجه نمایشگر

درجه نمایشگر درجه نمایشگر میزان خروجی و یا درجه فشار به قطر 6 سانت و ورودی ½ از پایین با انواع خروجی به شرح زیر: 315 بار 16 بار 40 بار 5 بار   مزایای استفاده از درجه نمایشگر نمایش فشار ورودی نمایش فشار خروجی جنس با کیفیت    طول عمر بالا