فلاشبک رگلاتور

فلاشبک رگلاتور دارای مدل ها و شکل های مختلفی است که همه یک هدف واحد دارند اون هم جلوگیری از خطر و برگشت آتش است . این مدل فلش بک برای اتصال به جای مهره و سر شیلنگی مانومتر استفاده می گردد .