فلاشبک زینسر آلمان

فلش بک یا فلاشبک  یکی از تجهیزات ایمنی زینسر آلمان است که به شیر یکطرفه معروف است . همانطور که از نامش مشخص است .این وسیله جهت جلوگیری از برگشت آتش به سمت سیلندر هوا و گاز است .هرگاه آتش از سمت سرپیک به سمت سیلندر حرکت کند تا فلش بک برسد جریان قطع می گردد.