زاویه بر اتوماتیک

برش مخروطی چیست برش Bevel به این معنی است که لبه برش در داخل مواد برش خورده زاویه مناسبی با سطح مواد تشکیل نمی دهد. متداول ترین کاربرد زاویه بر اتوماتیک برای این روش ، آماده.سازی جوشکاری ، یا برای افزایش سطح درز جوشکاری است ، یا اجازه می دهد.تا یک زاویه (n) (راست) بین…